Isıl İşlem Mührü Neden Gereklidir? Resmi gazetede yayınlanan bu yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı; zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek için gerekli esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik, ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan zararlı organizmaların yayılmasını önlemeye yönelik olarak; ihracatta kullanılacak palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerine ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmasına ilişkin esaslar, işletmelerin ve ahşap ambalaj malzemelerinin denetimleri, izin belgesi ve ISPM 15 işaretleme izni verilmesi, ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları hususlarını kapsar. 6 mm veya daha az kalınlıktaki ahşaptan yapılan ahşap ambalaj malzemesi, Kontrplak, yonga levha, yönlendirilmiş lif levha veya kaplama tahta gibi; yapıştırıcı, ısı veya basınç ya da bunların kombinasyonu ile oluşturulan, tamamen işlenmiş ahşap ile yapılmış ahşap ambalaj malzemesi, talaş ve ahşap yünü, nakliye araçlarına veya konteynerlere kalıcı olarak bağlı ahşap bileşenleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.         AHŞAP MALZEMELERDE ISIL İŞLEM NASIL YAPILIR?  Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi: Isıl işlem uygulamasının yapıldığı işletmenin adı ve/veya unvanını, ısıl işlem uygulamasının tarih ve saati ile parti numarasını, ahşap ambalaj malzemesinin çeşidini adet veya m³ cinsinden girilmesine imkân veren, diğer tüm fırın ekipmanlarının kontrolünü sağlayabilen, ısıl işlem fırını içerisindeki sıcaklık ölçerlerden alınan verileri birer dakikalık aralıklarla aktaran, bütün bu bilgileri otomatik olarak kaydeden yazılım sistemini, Isıl işlem fırını ile ısıl işlem uygulaması (HT): Ahşap ambalaj malzemelerinin; ısıl işlem fırını ile en az otuz dakika süresince, ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığı dahil, asgari 56 °C’lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılmasını, Dielektrik ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH): Kalınlığı 20 cm’yi geçmeyen ahşap ambalaj malzemelerinin; dielektrik ısıtma yöntemiyle (örneğin mikrodalga), en az bir dakika süresince, yüzey sıcaklığı dahil, asgari 60 °C’lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılmasını, Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü, IPPC: Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonunu, Isıl işlem operatörü: Isıl işlem uygulamaları ve ISPM 15 işaretlemesi hakkında, müdürlükçe düzenlenen ‘Isıl İşlem Operatör Eğitimi’ ne katılarak başarılı olmuş ve ‘Isıl İşlem Operatör Belgesi’ düzenlenmiş gerçek kişiyi, ifade eder. Şirketimizce bu eğitim Önder Kara tarafından alınmıştır ve ürün kalite yönetimi tarafınca sağlanmaktadır. Isıl işlem uygulama hizmeti: İzin belgeli işletme tarafından başka bir işletmenin ahşap ambalaj malzemesine ısıl işlem, ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti uygulamasını, ISPM 15: IPPC tarafından, bitki sağlığı önlemleri için belirlenen uluslararası standartlardan, uluslararası ticarete konu ahşap ambalaj malzemeleri hakkındaki düzenlemeyi, ISPM 15 işaretlemesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemesinin; ISPM 15 standardını sağladığını belirtmek amacıyla, uluslararası düzeyde tanınmış logo ile işaretlenmesini, ISIL İŞLEM MÜHRÜ NASIL EDİNİLİR? İzin belgesi almak isteyen işletmeler, aşağıda belirtilen belgelerin, asılları veya belgeyi veren kurum onaylı ya da aslını görmek şartıyla, müdürlük veya il müdürlüğü onaylı suretleriyle birlikte; müdürlük bulunan illerde müdürlüğe, diğer illerde il müdürlüğüne müracaat eder. Müdürlük veya il müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda; belgelerde yer alan bilgilerin birbiri ile tutarlı olduğunun tespit edilmesi halinde, işletmede izin belgesine esas denetim yapılır. Söz konusu belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Isıl işlem fırınına ait; ısıl işlem fırını sayısı ve ebatlarının belirtildiği, bir partide yer alabilecek en fazla ahşap ambalaj malzemesi miktarının, demonte halde ısıl işlem uygulaması yapılacak ahşap malzemeler için m³ cinsinden, montajlı halde ısıl işlem uygulaması yapılacak ahşap ambalaj malzemesi çeşidi için adet cinsinden hesaplamanın yapıldığı kapasite raporu,

c) Oda veya ticaret/esnaf ve sanatkâr sicil kaydı,

ç) Isıl işlem operatör belgesi ve ısıl işlem operatörü ile yapılmış iş sözleşmesi, (Isıl işlem operatörünün, işletme sahibi veya ortağı olduğunu belgelendirmesi halinde, iş sözleşmesi aranmaz.)

d) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi,

e) İşletme yetkilisi/yetkililerine ait imza sirküleri,

f) Vergi Levhası.

İzin belgeli işletmelerin taşıması gerekli şartlar   İzin belgeli işletmelerin taşıması gerekli genel şartlar, aşağıda belirtilmektedir:

a) İşletme; izin belgesinde adresi belirtilen yerde bulunmalıdır.

b) İşletmede; Yetkili Komisyon tarafından onaylanmış, işletme içerisinde onaylandığı yer, sayı ve özellikte ve bu Yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilen esaslara uygun şekilde ısıl işlem uygulaması yapabilir durumda olan ve doğru veri alımını sağlayan; bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi, ısıl işlem fırını ve ısıl işlem fırınını besleyen ısıtma sistemi bulunmalıdır.

c) İşletmede yer alan bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi;

1) Isıl işlem uygulaması başlamadan önce; ısıl işlem uygulanacak ahşap ambalaj malzemesinin parti numarası, çeşidi ve adet veya m³ cinsinden miktarının girilmesine imkan veren, 2) Isıl işlem uygulaması başladığında; uygulamanın yapıldığı işletme adı ve/veya unvanı, ısıl işlem uygulaması tarih ve saati ile ısıl işlem uygulamasına ilişkin birer dakikalık verileri otomatik olarak kaydeden, özellikte olmalıdır. ç) İşletmede; bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan hükme uygun karantina odası bulunmalı ve amacına uygun kullanılmalıdır.

d) Isı kaybını önlemek amacı ile ısıl işlem fırınının yalıtımı sağlanmış olmalıdır.

e) Isıl işlem fırınında kullanılan sıcaklık ölçerler ve veri kayıt ekipmanları; çalışabilir ve doğru veriler alabilir durumda olmalı ve izin belgesinin alınmasını takiben yılda en az bir defa, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş bir kuruluşça kalibre edilmelidir. Kalibrasyon sertifikaları, işletmede muhafaza edilmeli ve denetimlerde kontrol görevlilerine gösterilmelidir.

f) İşletmede; bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere, ısıl işlem operatörü istihdam edilmelidir.

ISIL İŞLEM ISPM KAPSAMINDAKİ ÜLKELER

ISPM 15 Nedir?

Uluslararası Bitki Sağlığı Konvansiyonu (IPPC) tarafından, bitki sağlığı önlemleri için belirlenen, zararlı organizmaların ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını önlemek üzere, uluslararası ticarete konu ahşap ambalaj malzemeler hakkındaki standarttır.

ISMP-15 standardına uygunluğu özellikle arayan ülkeler;

-Amerika Birleşik Devletleri,

-Arjantin,

-Avrupa Birliğine üye ülkeler, (Almanya, Yunanistan, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Danimarka, Finlandiya, Slovakya, Portekiz, Slovenya, Romanya, İrlanda, Kıbrıs, Malta, Lüksemburg, Polonya, Hollanda, İsveç, Belçika, Bulgaristan, Avusturya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Macaristan, İspanya, Litvanya)

-Avustralya,

-Belarus,

-Bolivya,

-Brezilya,

-Cezayir,

-Çin,

-Dominik Cumhuriyeti,

-Ekvador,

-Endonezya,

-Ermenistan,

-Fiji,

-Filipinler,

-Fransız Polinezyası,

-Guatemala,

-Güney Afrika,

-Güney Kore,

-Hindistan,

-Honduras,

-Hong Kong,

-İran,

-İsrail,

-İsviçre,

-Jamaika,

-Japonya,

-Kanada,

-Kazakistan,

-Kırgızistan,

-Kolombiya,

-Kore,

-Kosta Rika

-, Küba,

-Lübnan,

-Malezya,

-Meksika,

-Mozambik,

-Nijerya,

-Nikaragua,

-Norveç,

-Panama,

-Paraguay,

-Peru,

-Rusya,

-Samoa,

-Seyşeller,

-Singapur,

-Solomon Adaları,

-Sri Lanka,

-Suriye,

-Şili,

-Tayland,

-Tayvan,

-Tonga,

-Türkiye,

-Ukrayna,

-Umman,

-Ürdün,

-Venezuela,

-Vietnam,

-Wallis ve Futuna,

-Yeni Kaledonya.